قوانین داوری فوتبال 17 مورد مهم و اساسی

قوانین داوری فوتبال 17 مورد مهم و اساسی

قوانین داوری فوتبال 17 مورد مهم و اساسی

……………………………………….
قانون اول:

زمین مسابقه؛ طول نباید بیشتر از 120 متر و كمتر از 90 متر و عرض آن بیش از 90 متر و كمتر از 45 متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از 110 متر و كمتر از 100 متر و عرض آن بیش از 75 متر و كمتر از 64 متر باشد.

نكات مهم:

1- ارتفاع میله پرچم نقطه كرنر حداقل 150 سانتیمتر

2- در گوشه زمین قوس كرنر ربع دایره به شعاع 1 متر رسم گردد.

3- رنگ تیر دروازه باید سفید باشد.

4- رسم دایره نیمه زمین به شعاع 9/15 متر

5- استفاده از طناب به جای تیر دروازه ممنوع است.
…………………………………………………………….
قانون دوم:

توپ مسابقه؛ توپ بایستی گرد و كروی باشد از چرم و یا جنس مناسب دیگر محیط نباید از 68 سانتیمتر كمتر و از 70 سانتیمتر بیشتر باشد وزن توپ نباید كمتر از 410 گرم و بیشتر از 450 گرم باشد فشار توپ در سطح دریا برابر %6 الی 1/1 اتمسفر.
…………………………………………………………..
قانون سوم:

تعداد بازیكنان؛ مسابقه می بایستی از دو دسته كه تعداد هر تیم نباید بیشتر از 11 بازیكن باشد كه یكی از آنها دروازبان است آغاز می گردد اگر تعداد بازیكنان كمتر از 7 نفر باشد مسابقه نباید آغاز گردد. در بازیهای كه تحت نظارت و سرپرستی فیفا و كنفدراسیون ها یا فدراسیونها ملی انجام می گیرد. حداكثر جانشین 3 نفر در بازیهای دوستانه تعداد تعویض توافقی و اگر داور قبل از شروع مسابقه از این مسأله آگاه نشود حداكثر تعویض 3 نفر خواهد بود . بازیكن جانشین زمانی می تواند داخل زمین شود كه بازیكن اصلی زمین بازی را ترك كرده و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد زمین شود.
…………………………………………………………..
قانون چهارم:

وسایل بازیكن؛ وسایل بازیكن عبارتند از:

1- پیراهن

2- شورت

3- جوراب ساق بلند

4- محافظ ساق

5- كفش بازیكنی كه برای تكمیل وسایل زمین را ترك كرده برای ورود به زمین حتماً باید توپ خارج از بازی باشد.
……………………………………………………………..
قانون پنجم:

داور؛ وظایف داور عبارتند از:

1- اجرای قوانین بازی

2- كنترل بازی با همكاری كمك داوران و داور چهارم

3- اطمینان از قانونی بودن توپ

4- اطمینان از قانونی بودن وسایل بازیكنان

5- عمل كردن وقت نگهدار و یادداشت نتیجه

6- برای هر گونه نقص مقررات مسابقه توقف یا تعلیق یا ختم نماید.

7- توقف، ختم، تعلیق برای هرگونه حوادث خارج از زمین بازی

8- آسیب دیده گی شدید بازیكن

9- تهیه گزارش

10- شروع مجدد بازی بعد از هر توقف

11- دادن آوانتاژ و …
……………………………………………………………..
قانون ششم:

كمك داوران؛ دو كمك داور تعیین می گردد كه وظایف آنها تابع داور است. وظایف كمك داور عبارتند از :

1- چه زمانی توپ از زمین خارج شده

2- كدام تیم ضربه دروازه، كرنر یا پرتاب را انجام دهد.

3- وقتی بازیكنی به خاطر آفساید جریمه شود.

4- وقتی كه خطایی دور از چشم داور اتفاق افتد.

5- خطایی كه كمك داور به آن نزدیكتر باشد حتی داخل جریمه.

6- در ضربات پنالتی دروازه بان قبل از ضربه جلو حركت كند یا توپ از خط گذشته باشد.
………………………………………………………………..
قانون هفتم:

مدت بازی؛ دو وقت مساوی 45 دقیقه وجوددارد مگر دو تیم قبل از آغاز بازی توافق كنند وقت را كم كنند. زمان بین دو نیمه كه بازیكنان حق استفاده مدتی استراحت بین دو نیمه را دارند، نباید از 15 دقیقه بیشتر باشد. تنها با موافقت داور می تواند تغییر كند.
………………………………………………………………
قانون هشتم:

شروع و شروع مجدد بازی؛ عبارتند از :

1- در آغاز هر مسابقه

2- بعد از به ثمر رسیدن هر گل

3- در شروع نیمه دوم

4- در شروع هر نیمه وقت اضافه با ضربه شروع می توان مستقیماً گل زد.
……………………………………………………………………
قانون نهم:

توپ در بازی و خارج از بازی؛ توپ خارج از بازی است زمانی كه:

1- تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی از روی زمین یا هوا عبور كند.

2- بازی توسط داور متوقف شده باشد. توپ در داخل بازی:

در همه حال توپ در داخل بازی است شامل:

1- توپ در اثر برخورد با تیرك پرچم گوشه یا به تیر های دروازه به داخل زمین باقی بماند.

2- توپ در اثر برخورد با داور و كمك داور زمانی كه آنها در داخل زمین هستند به زمین برگردد.
………………………………………………………… …….
قانون دهم:

روش امتیاز دادن؛ تیمی برنده است كه تعداد گل بیشتری در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد.
………………………………………………………………….
قانون یازدهم:

آفساید؛ بازیكن نزدیكتر از توپ و آخرین نفر دوم حریف به دوازه باشد.
………………………………………………………………….
قانون دوازدهم:

خطاها و رفتار های ناشایست؛ ده خطای زیر را که به طریقی به تشخیص داور انجام گیرد و یك ضربه آزاد مستقیم گرفته می شود عبارتند از :

1- گل زدن یا اقدام به آن

2- پشت پا زدن یا اقدام به آن

3- پریدن روی بازیكن حریف

4- تنه زدن به حریف

5- زدن یا اقدام به آن

6- هل دادن حریف

7- تكل روی حریف برای كسب توپ اما قبل از لمس توپ به حریف برخورد كند

8- آب دهان انداختن به حریف

9- گرفتن حریف

10- دست زدن عمدی به توپ (به جز دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود)
……………………………………………………………….
توجه:

اگر هر یك از ده خطای بالا به وسیله بازیكن در داخل محوطه جریمه صورت پذیرد یك ضربه پنالتی به نفع تیم حریف اعلام می گردد. در ضمن در اعلام پنالتی وضعیت توپ ملاك نیست. اما توپ باید در جریان بازی باشد. اگر بازیكنی به تشخیص داور هر یك از خطاهای زیرا را مرتكب شود یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود.

1 – بازی كردن به نحو خطرناك

2- سد كردن

3- جلوگیری از رها كردن توپ با دست توسط دروازه بان.
………………………………………………….

اگر دروازه بان 5 خطای زیر را در داخل محوطه خود انجام دهد، یك ضربه آزاد مستقیم گرفته می شود.

1- دروازه بان توپ را بیش از 6 ثانیه از پر تاب توپ در اختیار داشته باشد.

2- بعد از رها كردن توپ آن را دوباره با دست لمس كند، قبل از اینكه توپ با بازیكن دیگر لمس شده باشد.

3- توپ را از پرتاب اوت توسط همدسته آن با دست لمس كند.

4- وقت را تلف كند.

5-چنانچه توپ عمدی توسط بازیكن همدسته دروازه بان پا به طرف او زده و با دست لمس كند.
……………………………………………………….
اگر بازیكنی هفت خطای زیر انجام دهد كارت زرد می گیرد:

1- برای رفتار غیر ورزشی گناهكار باشد.

2- مخالف خود را با كلمات و عمل نشان دهد.

3- مهرانه قوانین بازی را نقض نماید.

4-آغاز مجدد بازی را به تأخیر اندازد.

5- عدم رعایت فاصله در ضربه های آزاد ریالكرنر،…

6-عمدی زمین بازی را بدون اجازه داور ترك كند.

7- بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین شود.
………………………………………………………………
خطای قابل اخراج:

1- برای خطای شدید گناهكار باشد.

2- برای برخورد شدید گناهكار باشد

3- آب دهان انداختن به حریف یا هر شخص دیگر

4- وضعیت آشكار گل را با دست زدن از حریف سلب كند

5- وضعیت آشكار گل را از حركت رو به جلو حریف با خطایی كه جریمه پنالتی یا ضربه آزاد باشد سلب كند

6-استفاده از الفاظ اهانت آمیز و بی احترامی و فحش دادن

7- دومین اخطار در همان بازی
………………………………………………………………
قانون سیزدهم:

ضربات آزاد؛ بر دو قسمت می باشد:

1- مستقیم

2- غیر مستقیم

در هر دو ضربه توپ بایستی ثابت باشد زننده نمی تواند بار دوم با توپ بازی كند مگر اینكه بازیكن دیگری توپ را لمس كند.

ضربات آزاد مستقیم:

اگر مستقیم وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود – اگر ضربه آزاد غیر مستقیم وارد دروازه خودی كند یك ضربه كرنر برای حریف گرفته می شود – اگر ضربه آزاد غیر مستقیم، وارد دروازه حریف شود گل قبول نیست بلكه ضربه دروازه محسوب می گردد.
…………………………………………………………….
قانون چهاردم:

ضربه پنالتی؛ وقتی بازیكنی یكی از خطاهای 10 گانه در داخل محوطه جریمه انجام دهد یك ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.
…………………………………………………………..
قانون پانزدهم:

پرتاب اوت؛ پرتاب اوت روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می گردد و از پرتاب مستقیم اوت گل محسوب نمی گردد وقتی تمامی توپ از روی خط طولی از روی زمین یا هوا عبور كند اوت محسوب می شود.
………………………………………………………….
قانون شانزدهم:

ضربه دروازه؛ روشی برای شروع مجدد بازی است. از ضربه دروازه كه مستقیم به دروازه تیم مقابل زده می شود گل محسوب می گردد. بازیكن تیم مقابل می بایستی در هنگام ضربه دروازه خارج از محوطه جریمه قرار گیرد.
…………………………………………………….
قانون هفدهم:

ضربه كرنر؛ روشی برای آغاز مجدد بازی بر روی دروازه حریف می توان گل زد.

دستورات درباره ضربه پنالتی:

روشی است برای مشخص نمودن تیم برنده در مسابقاتی كه می بایست یك تیم برنده باشد بعد از اینكه مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. داور بایستی به وسیله قرعه كشی با سكه بین كاپیتانهای دو تیم زننده اولین ضربه را مشخص كند. در صورتی كه تیمی از تعداد تعویض های خود برابر مقررات مسابقات استفاده نكرده باشد دروازه بانان آن تیم مصدوم و قادر به بازی نباشد می تواند از دروازه بان ذخیره استفاده كند.

مهرداد
ارسال دیدگاه